Varen er nu lagt i din kurv

Antal
I alt

Tilbehør som også blev lagt i kurven:

Der er 0 varer i din kurv Der er 1 vare i din kurv

Varer i alt (ekskl. moms)
Forsendelse i alt (ekskl. moms) Fastlægges senere
I alt (ekskl. moms)
Fortsæt indkøb Fortsæt til betaling

SALG & LEVERINGSBETINGELSER

Følgende betingelser er gældende for ordrer og leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. 31. December 2010

1. PRISER OG LEVERINGSBETINGELSER

AMERO SHOP tilbud er baseret på de på tilbudstidspunktet gældende priser, fragtrater, valutakurser og offentlige afgifter. Indtræder der mellem kontraktindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i disse med samlet mere end 3 % forbeholder AMERO SHOP sig at foretage en tilsvarende prisregulering. AMERO SHOP priser opgives normalt eksklusiv moms og forsendelse til køber. Medmindre ordren indeholder oplysning om den ønskede forsendelsesform er AMERO SHOP berettiget til at vælge denne uden derved at påtage sig forøget ansvar. Betaling erlægges kontant eller skal senest være AMERO SHOP i hænde på forfaldsdagen iflg. faktura. Ved forsinket betaling er køber forpligtet til at betale morarente med 6.0% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Misligholdelse af given kredit vil medføre, at fremtidige leveringer vil ske pr. efterkrav. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning med modkrav, som AMERO SHOP  ikke har godkendt. Såfremt køber misligholder en betaling, er AMERO SHOP endvidere berettiget til at ophæve indgåede aftaler med øjeblikkelig virkning og kræve sit tab derved erstattet.

2. EJENDOMSFORBEHOLD

AMERO SHOP bevarer ejendomsretten til leverede varer indtil fuld betaling har fundet sted og er berettiget til at tilbagetage det solgte i tilfælde af misligholdelse af betalingen. Køber er ikke berettiget til at disponere over leverede varer ved videresalg, udlån, udlejning, pantsætning el. lign. før fuld betaling har fundet sted. Køber er forpligtet til at holde det leverede fuldt forsikret indtil fuld betaling har fundet sted.

3. TRANSPORTSKADER

Synlige transportskader skal anmeldes af køber overfor transportøren (fragtmand, postvæsenet m.v.) ved modtagelsen. AMERO SHOP holder varen forsikret under forsendelse (herunder privatbilkørsel uden væsentlige afbrydelser) til købers lager. Alle skader skal derfor ligeledes meddeles AMERO SHOP.

4. REKLAMATIONER

Reklamationer over manko eller andre synlige mangler skal ske inden 8 dage fra varens modtagelse. I modsat fald fortaber køber sin ret til at gøre disse mangler gældende overfor AMERO SHOP.

5. AFHJÆLPNING AF FEJL OG MANGLER

Der ydes 2 års garanti på varer med serienummer (samt visse andre varer). Garantien omfatter kun fabrikationsfejl og ikke sliddele som printhoveder og magnethoveder og ikke fejl, der skyldes ukyndiges indgreb i eller forkert anvendelse af varen (f.eks. uoriginale farvebånd) samt hårdhændet behandling (f.eks. bukkede ledninger). Varer, der inden 2 år efter leveringen måtte vise sig at være behæftet med væsentlige mangler, som AMERO SHOP er ansvarlige for, erstattes efter AMERO SHOP´ valg enten ombytning eller refusion af den erlagte betaling. Det refunderede beløb vil blive gradueret efter varens alder i forhold til en afskrivningsperiode på 3 år. Der tilkommer ikke køber mangelbeføjelser herudover. Ved reparation eller ombytning skal levering ske for købers regning og risiko til vor adresse. AMERO SHOP hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab, datatab eller andet indirekte tab. Køber må acceptere manualer og vejledninger på dansk eller engelsk efter AMERO SHOP´ valg.

6. LEVERING

Forsinket levering berettiger ikke køber til hæve købet medmindre køber efter leveringsfristens udløb overfor AMERO SHOP har fremsat skriftligt påkrav med rimelig frist (mindst 8 dg.) til at gennemføre leveringen. Er forsinkelsen forårsaget af uforudsete omstændigheder herunder arbejdsnedlæggelser, strejker, lockouter, transportforstyrrelser, forsinkelser hos underleverandør, importændringer og anden force majeure udskydes de aftalte leveringstider med det antal dage, som årsagen har bestået, uden at køber er berettiget til at ophæve aftalen. AMERO SHOP er ikke ansvarlig for købers direkte eller indirekte tab i forbindelse med forsinkelse.

7. PRODUKTANSVAR

AMERO SHOPs produktansvar overfor køber for så vidt angår tingskade begrænses til ordrens størrelse i kr. i henhold til den af AMERO SHOP tegnede produktansvarsforsikring. AMERO SHOP er i intet tilfælde ansvarlig for tab af data, driftstab, fortjeneste eller andet indirekte tab.  

8. FORTRYDELSES- OG RETURRET

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelses- eller returret på købte produkter hos Amero Shop, med mindre andet er skriftlig aftalt. I så fald har køber ret til at få returneret beløbet, som svarer til det der er betalt for produkterne. Refundering af beløbet vil først ske, når AMERO SHOP har gennemset det returnerede produkt.

Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer mv. returneres ikke.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp til valg af produkter? Ring på 77 34 34 80 - vi er specialister i udstyr til detail (hverdage fra 9-17)

Amero ApS

  • Ved Lunden 9
  • 8230 Åbyhøj
  • CVR: 36446587

Få vejledning

  • Ring til Ameroshop på 77 34 34 80 (hverdage 9-17)
  • Skriv til Ameroshop på info@amero.dk